Regulamin Festiwalu Podróżników „100droga”


I
CELE FESTIWALU:

1. Rozwijanie pasji podróżniczych.
2. Poznawanie różnych kultur, obyczajów, religii.
3. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
4. Popularyzacja Ziemi Wschowskiej wśród osób zainteresowanych podróżami.

II
WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIALU I ZASADY KONKURSU:

1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Sołeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” przy współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
2. W konkursie o nagrodę Festiwalu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
3. Finał konkursu odbędzie się 10 i 11 lutego 2012 roku we Wschowie.
4. Każdy z uczestników, aby wziąć udział w konkursie, zobowiązany jest do wypełnienia warunków zgłoszenia:
a) Wyrażenia akceptacji regulaminu Festiwalu.
b) Przesłanie do organizatora 10 fotografii ze swojej prezentacji na adres kontakt@tworczehoryzonty.pl
wraz z dołączonym opisem (max 1000 znaków).
c) Prezentacja dotyczyć  ma podróży, która realizowana była w 2010 i 2011 roku lub w 2011 roku się rozpoczęła.
d) Nadesłane jak i prezentowane zdjęcia muszą być autorskie lub prelegent musi posiadać zgodę do ich publicznej prezentacji.
e) Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 2 wybranych przez Organizatora zdjęć do celów promocji Festiwalu.
f) W przypadku prezentacji w formie filmu autor nie musi na żywo komentować, lecz musi być obecny podczas prezentacji swojego filmu.
g) Prezentacja musi być wykonana osobiście i nie powinna przekroczyć 45 minut.
h) Prezentacja może mieć formę pokazu zdjęć jak i filmową oraz mieszaną w dowolnej proporcji.
i) Podróż może być organizowana samodzielne, przez osoby trzecie lub biura podróży.
5. Ostateczny termin zgłaszania prezentacji do konkursu upływa z dniem 15 stycznia 2012. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo o wynikach. Osoby niezakwalifikowane również.
6. Kwalifikacji na podstawie regulaminu dokona kapituła konkursu wybrana przez organizatora Festiwalu.
7. Prelegentom przysługiwał będzie zwrot kosztów podróży* do Wschowy, nocleg w hotelu CKiR, nieodpłatny wstęp na kolację integracyjną w piątkowy wieczór oraz obiad w sobotę.
8. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prezentacje, przyznana też zostanie nagroda publiczności.
9. Wysokość nagród:
I miejsce 1000zł
I wyróżnienie 600zł
II wyróżnienie 600zł
Nagroda publiczności 500zł
10.  Nagroda publiczności zostanie wyłoniona poprzez pisemne głosowania podczas Festiwalu.
11.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidujemy wręczenie nagród pamiątkowych Festiwalu.
12.  Organizator nie jest odpowiedzialny za techniczne usterki lub inne powody od niego niezależne –  które uniemożliwiły nadesłanie danych do zakwalifikowania się w konkursie, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
14.  Do dyspozycji Uczestników będzie komputer oraz rzutnik (Windows + Office), w razie przygotowywania prezentacji w formatach wymagających dodatkowego oprogramowania konieczny jest kontakt z Organizatorem co najmniej 01.02.2012.

III
OCENA PREZENTACJI:

1. Oceny dokona jury, którego skład dobierze Organizator.
2. Przy ocenie pod uwagę wzięte będą:
a) Wartość poznawcza prezentacji;
b) Warsztat prezentacji – poziom fotografii;
c) Umiejętność przekazywania swoich przeżyć i wrażeń;
d) Konstrukcja prezentacji – środki wyrazu, kompozycja opowieści;
e) Wrażenia publiczności;
f) Samodzielność organizacyjna wyprawy.
Kryteria nie są ułożone względem ważności.

IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
Koordynatorem Festiwalu jest Tomasz Szwarc – GSM:  661-128-058
* Koszty podróży będą zwracane na podstawie wcześniejszych, indywidualnych ustaleń z prelegentami. Preferowane jest okazywanie biletów PKP, PKS.

Comments are closed.