Regulamin 6. Festiwalu Podróżników 100droga we Wschowie


Regulamin
6. Festiwalu Podróżników „100droga” we Wschowie 2017

I. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki festiwalu pod nazwą „6. Festiwal Podróżników 100droga we Wschowie 2017” zwanego dalej Festiwalem, lub 100drogą.
Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie, ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa, NIP: 4970056138; REGON: 080209019; KRS:00 00 288 456.
Współorganizatorem jest Gmina Wschowa.
Czas i miejsce przeprowadzenia Festiwalu: 9 – 12 lutego 2016, Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa.

II. Definicje

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a)    Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie
b)    Współorganizator: Gmina Wschowa
c)    Prelegent: osoba lub osoby, które zostały przez Organizatora zakwalifikowane do poprowadzenia konkursowej prezentacji podczas Festiwalu
d)    Pełnomocnik Prelegenta: osoba lub osoby wskazane przez Prelegenta do poprowadzenia prezentacji filmu Prelegenta podczas konkursu Festiwalu
e)    Podróżnik: osoba lub osoby, które nie biorą udziału w konkursie Festiwalu a przysłały swoje propozycje i są Uczestnikami Festiwalu
f)     Uczestnik Festiwalu: osoba, która jest widzem Festiwalu
g)    Gość  Festiwalu: osoba zaproszona przez Organizatorów do udziału w Festiwalu
h)   Wspierający Festiwal: osoba lub firma, która wsparła finansowo lub rzeczowo organizację Festiwalu
i)     Czas trwania Festiwalu: od godziny 18.00 w dniu 09 lutego 2017 roku do godziny 21:00 12 lutego 2017 roku
j)      Miejsce Festiwalu: sala widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1
k)    Autor: osoba, której zdjęcia, filmy prezentuje Prelegent podczas swojej prezentacji
l)     Stowarzyszenie: patrz Organizator
m)  Program Festiwalu: czasowy rozkład wydarzeń odbywających się w czasie Festiwalu opublikowany na stronie www Organizatora, oraz w innych wydawnictwach.

III. Cele Festiwalu

Organizator i Współorganizator dołożą wszelkich starań by realizować podczas Festiwalu i w przyszłości następujące cele:
a)    integrować goszczonych Prelegentów, Podróżników, Gości i Uczestników Festiwalu
b)    rozwijać wschowski Festiwal do rangi ogólnopolskiej
c)    rozwijać pasje podróżnicze Uczestników Festiwalu przez:
stwarzanie okazji do poznawania kultur, obyczajów, przyrody, architektury, religii
promowanie aktywnego spędzania czasu
stworzenie specjalnego dnia dla prezentacji lokalnych podróżników
popularyzować aktywne spędzanie czasu przez poznawanie najbliższej okolicy wśród osób zainteresowanych podróżami.
d) promować Wschowę jako miasto gościnne, o historycznym dziedzictwie i tradycji tolerancji.

IV. Zasady udziału w Festiwalu dla Prelegentów

By zostać Prelegentem Festiwalu należy:
a)    być osobą pełnoletnią
b)    zaakceptować Regulamin przez przekazanie Organizatorowi odpowiedniej informacji na skrzynkę kontakt(at)tworczehoryzonty.pl ,
c)    jednocześnie przesłać do dnia 01.01.2017, do godziny 23.59 do Organizatora 10 fotografii ze swojej prezentacji na adres kontakt(at)tworczehoryzonty.pl wraz z dołączonym opisem (max 1.000 znaków),
d)    być wybranym przez Organizatora, który o tym fakcie poinformuje drogą mailową najpóźniej do dnia 06.01.2017, do godziny 23:59.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za techniczne usterki lub inne powody od niego niezależne, które uniemożliwiły nadesłanie danych do zakwalifikowania się w konkursie, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, lub serwerów poczty elektronicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy wybranych Prelegentów przed wskazanym w Regulaminie terminem upływu zgłoszeń bez podania przyczyny. Informacje o tym zamieści na stronie www.tworczehoryzonty.pl
Warunki opisujące prezentację:
a)     podróż może być zorganizowana samodzielne, przez osoby trzecie lub biura podróży,
b)    prezentacja musi być przedstawiona Uczestnikom Festiwalu osobiście, Organizator dopuszcza wyjątek prezentowania filmu przez Pełnomocnika Prelegenta
c)    Prelegent przedstawiający prezentację w dniu 9 lutego 2017 roku ma do dyspozycji 15 minut
d)    Prelegent przedstawiający prezentację w dniach 10-12 lutego 2017 roku ma do dyspozycji 45 minut
e)     prezentacja może mieć formę pokazu zdjęć lub filmu lub mieszaną w dowolnej proporcji,
f)    nadesłane jak i prezentowane zdjęcia muszą być autorskie lub Prelegent musi posiadać zgodę od Autora do ich publicznej prezentacji
Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 5 wybranych przez Organizatora zdjęć do celów promocji Festiwalu, jak również do promocji Stowarzyszenia w kolejnych inicjatywach podróżniczych.
Organizator zapewnia Prelegentom dostęp do komputera oraz  rzutnika (Windows + Office), gdy prezentacja jest przygotowana w formatach wymagających dodatkowego oprogramowania konieczny jest kontakt z Organizatorem najpóźniej do dnia 16.01.2017.
Program Festiwalu w tym kolejność i czas rozpoczęcia prezentacji jest ustalany przez Organizatora.
V. Świadczenia dla Prelegentów
Honorarium, w tym zwrot kosztów podróży do Wschowy ustalany z każdym Prelegentem indywidualnie.
Nocleg podczas dni Festiwalu w miejscu wskazanym przez Organizatora
Wyżywienie podczas dni Festiwalu.
Pobyt na Festiwalu przez wszystkie dni.
VI. Nagrody Festiwalu
Statuetka festiwalowa „Kazik Podróżnik” wersja nr 6 dla 4 wyróżnionych Prelegentów (w tym dla  jednego wyróżnionego z dnia 9 lutego – prezentacje lokalne. Wyróżnienie przyznawać będzie jury powołane przez Organizatora. Jedną z e statuetek przyznaje publiczność w pisemnym głosowaniu, które zorganizuje Organizator w dniach 09-12 lutego 2016 – dotyczy Prelegentów z dni 09 – 12 lutego 2017.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, na zakończenie Festiwalu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Prelegentów. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

VII. Kryteria oceny prezentacji:

Oceny dokona jury wybrane przez Organizatora
Przy ocenie pod uwagę wzięte będą:
a)    wartość poznawcza prezentacji,
b)    warsztat prezentacji – poziom fotografii,
c)    umiejętność przekazywania swoich przeżyć i wrażeń,
d)   konstrukcja prezentacji – środki wyrazu, kompozycja opowieści,
e)    samodzielność organizacyjna wyprawy.
Kryteria nie są ułożone w kolejności ważności.

VIII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia karnetów uprawniających do udziału w Festiwalu. Karnety mogą być płatne lub w określonych przez Organizatora sytuacjach bezpłatne. O wprowadzeniu karnetów i sposobach ich nabywania Organizator poinformuje na stronie www.tworczehoryzonty.pl najpóźniej do dnia 15 stycznia 2017 roku
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w Programie Festiwalu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
Dyrektorem Festiwalu jest Tomasz Szwarc – GSM:  661-128-058

Comments are closed.